Korrad

Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord    https://www.riigiteataja.ee/akt/410112020026?leiaKehtiv

Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas       https://www.riigiteataja.ee/akt/410112020027?leiaKehtiv

Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas        https://www.riigiteataja.ee/akt/405112020005?leiaKehtiv

Spetsialistidele munitsipaaleluruumide üürile andmise kord Narva linnas          https://www.riigiteataja.ee/akt/405112020006?leiaKehtiv

Eluruumi tagamise teenuse osutamise kord Narva linnas          https://www.riigiteataja.ee/akt/409072022039

Hankekord

 

Et vaadata materjalid peate programm Adobe Reader

Salvesta: